+1 863-397-5981 (Viber, WhatsApp)        edit.florida@gmail.com
Image
Image
Image

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a https://www.florida-ingatlan.hu weboldal és (mobil) applikációnk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse honlapunk látogatói/felhasználói részére. Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait. A szolgáltató/adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésésünkre, a "Kapcsolat" oldalon keresztül. Ezen adatokra (név, e-mail cím, telefonszám) az Ön részére nyújtott megfelelő szolgáltatások biztosításához van szükségunk. Honlapunk a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja.  

 • Fogalmak

GDPR (General Data Protection Regulation), az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Személyes adatnak minősül egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő/szolgaltató az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 • Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név/cégnév: Edit Gabor, LLC

Székhely/levelezési cím:   6463 Bristol Oaks Dr.,Lakeland, Fl, 33811 USA

E-mail: edit.florida@gmail.com

Telefon: +1 863 397 5981

Adószám: 81-2246637

Weboldal megnevezése, címe: Aim Florida - https://www.florida-ingatlan.hu/ 

 • Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal kapcsolatfelvétel felhasználóiA személyes adatok kezelésének célja, a felhasználóval való kapcsolattartás, a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetés, és a felhasználó részére történő személyes szolgáltatásnyújtás. Amennyiben használni kívánja a kapcsolatfelvétel nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Ön nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 • Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. Amennyiben a weblapon található „Kapcsolat” menüpont segítségével ír nekünk, megkérjük, hogy adja meg nevét, e-mail címét, és telefonszámát, hogy válaszolni tudjunk kérdéseire vagy észrevételeire. Az üzenetben kívánsága szerint további információkat is megadhat.

Kezelt adatok köre      Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                                    Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail                                Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon                              Azonosítás, kapcsolattartás

Regisztráció időpontja      Technikai információs művelet

IP cím                               Technikai információs művelet

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a "Kapcsolat" oldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ha személyes adatainak jelen tájékoztatóban foglalt módon történő összegyűjtésébe és felhasználásába Ön nem egyezik bele, kérjük ne használja a weboldaldalunkat ill. a kapcsolat-felvételi űrlapot. 

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 • Sütik (cookie-k)

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a https://www.florida-ingatlan.hu és (mobil) applikációnk sütiket/cookiekat használ, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek a weboldalt. A cookie-k használatával javítjuk a weboldal funkcióit, és megkönnyítjük annak használatát.Ön "elfogadhatja" vagy "elutasíthatja" a cookie-kat, hisz a weboldalt cookie-k alkalmazása nélkül is igénybe veheti. Ebben az esetben azonban korlátozásokra számíthat az oldalak megjelenítésében és a felhasználói navigálásban. A weboldalunkhoz hivatkozás útján kapcsolódó más weboldalak anélkül is használhatnak sütiket, hogy erről előzőleg tájékoztatni tudnánk Önt. További információkért a sütik/cookie-król, a felhasználók online élményének támogatása és növelésé érdekében, kattintson ide .

 • Gyermekek adatvédelme

Jelen weboldal nem 16 éven alatti gyermekek számára készült, így nem valószínűsítjük, hogy ilyen személyek fognak kapcsolatba lépni /személyes adatokat megadni. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli gyermekek személyes adatai kerültek birtokunkba, igyekszünk azokat minél előbb eltávolítani rendszerünkből.

 • Hogyan védjük a személyes adatokat

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk tovább külső feleknek, hacsak nem adott erre kifejezetten engedélyt. Bizonyos körülmények között azonban előfordulhat, hogy adatait az Ön engedélye nélkül is kötelességünk továbbítani, például a nyomozó hatóságoknak. Megfelelo adminisztratív, műszaki és fizikai módszerekkel védjük a jelen weboldalon megadott személyes adatokat a jogosulatlan megszerzés, felhasználás, módosítás vagy törlés ellen. SSL (secure socket layer) technológiát alkalmazunk az Ön által a jelen weboldalon megadott személyes adatok biztonsága érdekében.  A személyes adatok titkossága érvényben marad azután is, hogy az egyénnel való kapcsolat megszűnt.

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A kezelt adatok az érintett által megadott személyes adatok. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint történik. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja Ön, mint az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Adatfeldolgozó/Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Ötletes Megoldások Kft.

Székhely: 1092. Budapest, Erkel u. 13/a

E-mail: otletesmegoldasokkft@gmail.com

 • Tárolási/megőrzési idő
Az adatok tárolási módja elektronikus. Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és az itt meghatározott célokra felhasználja, amíg a felhasználó az adatok törlését elektronikusan az edit.florida@gmail.com e-mail címen nem kéri. A személyes adatok módosítása kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 • Google Analytics

Weboldalunk és (mobil) applikációnk a Google Analytics webelemző rendszert és az általa készített beszámolókat használja demográfiai jellemzők és érdeklődési körök elemzésére. A szolgáltatás ellátásához sütit telepítenek az Ön számítógépére. Az Ön webhely-használati szokásairól a cookie-k segítségével összeállított adatokat (köztük az IP-címet) a Google az Amerikai Egyesült Államok területén működő szerverekre küldi, és ott tárolja. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 • Hivatkozások más oldalakra

Az Ön kényelme és tájékoztatása céljából megadhatunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat is. Ezek az oldalak saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezhetnek, ezért javasoljuk, hogy tekintse azt át bármely hivatkozott weboldal meglátogatásakor. Amikor külső weboldalakra vagy bármilyen harmadik fél által használt weboldalra kapcsolódik honlapunkról, a jelen adatvédelmi nyilatkozat többé nem érvényes.

 • Közösségi oldalak

A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai („plug-in”) megtalálhatók weboldalainkon.

Honlapunkon link mutat a Facebook webhelyére. Célunk a weboldal népszerűsítése, az érintett önkéntes hozzájárulásával. Az említett link weboldalunkon a Facebook logója. Nem ismerjük a Facebook által gyűjtött információk célját és terjedelmét. A Facebook adatkezelési szabályzatáról itt olvashat bővebben: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Honlapunkon link mutat a YouTube-ra. Célunk a weboldal látogatottságának további növelése, népszerűsítése. A YouTube adatkezelési szabályzatáról itt olvashat bővebben: https://policies.google.com/privacy 

Honlapunkon link mutat a Skype-ra, számunkra kommunikációs eszköz kapcsolattartásra. A Skype a Microsoft része. A Microsoft adatkezelési szabályzatáról itt olvashat bővebben https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

 • Felhasználók jogai

A tájékoztatáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. 

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

 • Egyéb rendelkezések

Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. 

Utolsó aktualizálás időpontja: 2022. 10. 28.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

Image
Copyright © 2024. All Rights Reserved.

KAPCSOLAT

Mobil: +1 863-397-5981

Viber, WhatsApp : +1 863-397-5981

Honlap: www.aimflorida.hu

E-mail: edit.florida@gmail.com

FLORIDA CAPITAL REALTY